GOO

28 januari: GOO-kennisspecial Grondwaterkwaliteit

28 januari: GOO-kennisspecial Grondwaterkwaliteit

Tijdens de online GOO-kennisspecial over Grondwaterkwaliteit op donderdag 28 januari  (13 – 15 uur) staat de volgende vraag centraal: ‘Bron-aanpak met het oog op de KRW-doelen voor grondwaterkwaliteit; hoe gaan we dat vormgeven onder de Omgevingswet?’

De voorgeschiedenis
Op 30 september 2019 vond een GOO-workshop ‘Bodemverontreiniging en grondwater- kwaliteitsbeheer; hoe gaan we dat onder de Omgevingswet regelen?’ plaats. Aan die workshop namen gemeenten en omgevingsdiensten uit Overijssel en Gelderland deel. Ook de provincies waren erbij. De workshop leverde een duidelijke behoefte op, namelijk een 2-trapsraket met:

  • een eenvoudige oplossing voor de korte termijn (door provincie):
    het borgen van de aanpak van verontreinigingen in de bovengrond die een risico vormen voor de grondwaterkwaliteit door het opnemen van (instructie)regels in het provinciale beleid.
  • een aanpak voor de langere termijn (door gemeenten):
    de ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak op basis van ambities voor het watersysteem.

Provinciaal beleid in voorbereiding
De oplossing voor de korte termijn vraagt om afstemming tussen provincie, gemeenten en omgevingsdiensten. Nu is dat het goede moment, omdat provincie Gelderland aan de slag is met de voorbereiding van het nieuwe Regionaal Waterprogramma.

Het provinciale Regionaal Waterprogramma zal het provinciale beleid voor grond- en oppervlaktewater onder de Omgevingswet beschrijven. De vaststelling van dit programma vindt in 2021 plaats. Waar nodig vindt ook vertaling van het provinciale beleid naar de Provinciale Omgevingsverordening (POV) plaats. De provincie neemt in de POV regels op voor bronaanpak door derden (initiatiefnemers die activiteiten uitvoeren in sterk verontreinigde grond), waarbij de gemeente op basis van de Omgevingswet bevoegd gezag voor die bronaanpak wordt.

Presentatie Martien Bult
Tijdens de kennisspecial op donderdag 28 januari geeft Martien Bult van provincie Gelderland een presentatie, waarin hij de contouren van het provinciale beleid voor de aanpak van verontreinigingen (bronzone) met een mogelijk risico van verspreiding naar het grondwater schetst.

Met elkaar in gesprek
Vervolgens is er een gesprek waarin deelnemers kunnen reageren op de concept beleidslijn van de provincie, en waarin zal worden verkend hoe de concept beleidslijn in de praktijk zal uitwerken, en of dit wenselijk is.

Aanmelden
Wil je bij deze online kennisspecial aanwezig zijn? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar GOO@gelderland.nl. Je krijgt vooraf de conceptlijn van het provinciale beleid toegezonden.