GOO

Kamerbrief bij Beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond

Kamerbrief bij Beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 22 januari 2021 de resultaten van de  beleidsdoorlichting van beleidsartikel 13 ‘Bodem en Ondergrond’ van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Deze beleidsdoorlichting geeft een positief beeld van het ingezette beleid en de bereikte resultaten. De onderzoekers constateren dat het bodembeleid  doeltreffend is geweest: de in de bodemconvenanten gestelde doelen zijn grotendeels bereikt. De bodemconvenanten kunnen daarmee als succesvol worden beschouwd. Voor de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland en de afvalwatervoorziening op Bonaire is het nodige verbeterd, maar zijn nog niet alle gestelde doelen bereikt. De beleidsdoorlichting onderstreept dat er veel inzet is gepleegd op de verbetering van de bodemkwaliteit. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen; vrijwel alle gestelde doelen zijn gerealiseerd en veel verontreinigde locaties zijn aangepakt, waardoor deze weer geschikt zijn voor gebruik. Kortom: het beleid van de afgelopen jaren is succesvol geweest. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn nog opgaven die de komende jaren de aandacht verdienen, zoals de aanpak van niet-spoed locaties, de problematiek van opkomende stoffen en diffuse verontreiniging van lood.

Eind 2020 is het convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020 afgelopen. Het overleg over nieuwe afspraken is inmiddels ver gevorderd: er zijn afspraken gemaakt over doelen en budgetten voor het overgangsjaar 2021. Aan het maken van afspraken voor 2022 en verder wordt momenteel gewerkt.

Kamerbrief bij Beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl(verwijst naar een andere website)

(Bron: Rijksoverheid.nl)