Projecten

Projecten

Binnen het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) werken we aan meerdere interessante projecten:

Omgaan met niet gesprongen explosieven
Hoe ga je om met niet gesprongen explosieven (NGE) in de bodem? Dat is een vraag die een aantal deelnemers bezighoudt. Het GOO pakt deze vraag actief op. Hierbij werken we nauw samen met de explosieven experts van REASeuro.

We willen twee doelen (najaar 2020) bereiken:

 • het antwoord op de praktische vraag ‘Hoe ga je om met NGE?’
 • het uniform omgaan met NGE in de regio.

Meervoudige herontwikkeling voormalige stortplaatsen gemeente Apeldoorn
Binnen de Omgevingswet beschouwt men voormalige stortlocaties als reguliere locaties met bodemverontreiniging. De gemeente wordt (meestal) bevoegd gezag. En dat levert een aantal vragen op. Wat zijn de risico’s voor de gemeente als bevoegd gezag? En welke regels wil de gemeente stellen? Kortom: een verkenning, met de Omgevingswet als kaders, is nodig. Omgevingsdienst Veluwe IJssel en het GOO hebben een inhoudelijke en verbindende rol bij de uitvoering van dit project. Daarnaast nemen Rijkswaterstaat en At Osborne ook deel aan dit project.

Zandgrond verbeteren met sediment uit Eefde
Dit project heeft als doel om inzicht te krijgen in wat er nodig is, onder de Omgevingswet, om sediment toe te kunnen passen voor de verbetering van zandige landbouwbodems. Volgens het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is het niet toegestaan om klasse B sediment toe te passen in de landbouw. Het sediment bevat echter wel bruikbare stoffen. Dit project maakt het mogelijk de discussie over milieukundige kwaliteit in een nieuw perspectief (Omgevingswet) te plaatsen. Het GOO speelt een belangrijke rol bij het delen van deze kennis en bij de presentatie van de resultaten (naar verwachting eind 2020).

Verrijkende landbouw: ontwikkelingen landbouw in stroomversnelling
De transitie in de landbouw gaat snel. Biodiversiteit, de stikstofproblematiek, de uitputting van de bodem en dierenwelzijn vragen aandacht. De agrarische sector, overheden, kennisinstellingen en banken zijn er druk mee. De maatschappij mengt zich erin. Het project ‘Verrijkende landbouw’ staat voor het verbinden van partijen en het stimuleren en voeren van de dialoog. Het GOO faciliteert de kennisoverdracht van dit project.

Pilot blad Bokashi gemeente Apeldoorn
Het GOO is actief betrokken bij de pilot ‘blad Bokashi Apeldoorn’. Gemeente Apeldoorn is in 2019 gestart met een proef om met een klein deel van het ingezamelde blad een kleinere kringloop te maken. Deze levert goed gefermenteerd organisch materiaal op. De gemeente wil hiermee een goede bijdrage aan de circulaire samenleving en het verbeteren van het openbaar groen leveren. Het GOO neemt deel aan de stuurgroep.

Stadsatlas en de Omgevingswet gemeente Culemborg
De gemeente Culemborg heeft de nota ‘aan de slag met de Omgevingswet – spelen met ruimte’ opgesteld. Een van de behoeften is de gehele atlas van de gemeente te digitaliseren en interactief te maken. Het GOO is hierbij als facilitator van het delen van kennis en als verbinder betrokken. Ook ‘Samen de diepte in’ speelt een rol bij het delen van de bevindingen.

Project SPRONG
Een nieuwe manier van werken: co-creërend samenwerken in complexe opgaves. Dat beoogt het project SPRONG te bereiken. Waarom? Omdat bodemopgaves steeds complexer worden. Veel expertises zijn nodig om tot een duurzame oplossing voor opgaves te komen. SPRONG richt zich op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden voor ‘bodemmensen’ zodat zij nog beter uitgerust zijn om te werken aan bodemopgaves (binnen de Omgevingswet). Vanuit het GOO betrekken we onze leden hier actief bij. Ook in de voorbereidende fase van dit project zijn wij actief betrokken.

 • Aankomende projecten
  → Monitoring zonneweiden op degraderen bodem
  → Landgebruik en natuurlijk voorkomen van Arseen (zware metalen)
  → Hergebruik grond en invasieve exoten
  → Visualiseren ondergrond